Pomoc

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2016 r.

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2016 r.

2016-09-27

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2016 r. liczyło 10 239,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12%. Odnotowano spadek pogłowia we wszystkich grupach, w tym prosiąt o 11,7%, warchlaków o 9,4%, świń na ubój (tuczników) o 13,4% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9%.

Na początku czerwca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10 239,4 tys. sztuk i było niższe o 1 400,4 tys. sztuk (12%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2016 r. – wyższe o 52,0 tys. sztuk, tj. o 0,5%. Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2016 r. o 9,4 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 797,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 6,7 tys. sztuk (o 1,2%) do 547,7 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2015 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 149,6 tys. sztuk (o 15,8%), w tym macior prośnych o 92,7 tys. sztuk, tj. o 14,5%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2016 r. wynosił: – prosięta o wadze do 20 kg – 27,0%, – warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,4%, – trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 36,7%, – trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,9%, w tym: – lochy na chów razem – 7,8%, – w tym lochy prośne – 5,3%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2015 r. zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 0,6 p. proc.) i grupy trzody chlewnej przeznaczonej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,4 p. proc.), natomiast zwiększył się udział prosiąt (o 0,1 p. proc.) oraz warchlaków (o 0,8 p. proc).

Przy nieco zwiększającym się pogłowiu macior prośnych oraz prosiąt nadal występuje duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do czerwca import ten wyniósł 2 438,2 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 2,7%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,9 kg. W I półroczu 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,29 zł i była o 0,7 % niższa od notowanej w analogicznym okresie 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,32 zł , wykazując spadek 3,6% stosunku do notowanej przed rokiem.

Przeciętna cena zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 62,55 zł za 1 dt, tj. o 3,9% niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2015, a na targowiskach wynosiła 66,73 zł, za 1 dt. i była o 1,7 % wyższa od rejestrowanej w I półroczu ub.r. W czerwcu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,90 zł w skupie, a na targowiskach 4,51 zł, tj. odpowiednio o 10,6 % więcej i o 0,2 % mniej niż w czerwcu 2015 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu br. 62,23 zł za 1 dt i była wyższa o 0,5 % od notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 66,02 zł za 1 dt, tj. o 4,3 % wyższym od rejestrowanej w czerwcu 2015 r. W 2016 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 8,2 (w czerwcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

 

Źródło: GUS Foto: etrzoda.pl

panerai-rep.unreplica.com panerai replica