Pomoc

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń

 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń

2014-02-24

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r.

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z wystąpieniem na terytorium Polski, w województwie podlaskim dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, wyznaczono obszar zagrożenia, w którym wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje m.in. w zakresie hodowli świń i polowań na zwierzęta łowne.

Powyższy obszar obejmuje:


w województwie podlaskim:
a) powiat sejneński;
b) gminy w powiecie augustowskim: Płaska, Lipsk, Sztabin
c) powiat sokólski,
d) gminy w powiecie białostockim: Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek,
e) powiat hajnowski,
f) powiat bielski,
g) powiat siemiatycki.
w województwie mazowieckim:
a) powiat łosicki,


w województwie lubelskim:
a) powiat bialski,
b) m. Biała Podlaska,
c) powiat włodawski.

Najważniejsze środki, które wprowadzono w w/w obszarze, to:
zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem świń;

 

 • zakaz urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych bez uzyskania zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poinformuje o warunkach prowadzenia takiego polowania;

 

 • zakaz przemieszczania produktów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, m.in. nasienia, zarodków i komórek jajowych świń; dotyczy to również mięsa i produktów mięsnych pozyskanych od świń, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu);

 

 • zakaz wprowadzania do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie jakichkolwiek produktów, surowców lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w tym w szczególności:
 •  - dzików padłych lub odstrzelonych, a także ich mięsa, tusz oraz jakiejkolwiek innej części, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu), oraz
 •   - wyposażenia myśliwskiego i broni;

 •  zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru;
 • zakaz utrzymywania świń poza zamkniętymi budynkami gospodarskimi;
 • nakaz wyłożenia i utrzymywania mat dezynfekcyjnych przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie;
 • nakaz bieżącej dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;

 

 • obowiązek karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 • obowiązek, by osoby mające kontakt z dzikami przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie ściśle przestrzegały zasad higieny osobistej, w tym zmieniły ubranie, zdezynfekowały ręce i obuwie.

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek

Załącznik


Rodzaje obróbki mięsa i produktów mięsnych:

 

 • obróbka cieplna1) w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przy wskaźniku sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,002);
 • obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze co najmniej 80 °C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa;

 

 • obróbka cieplna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przeprowadzona w temperaturze co najmniej 60 °C przez co najmniej 4 godziny, przy czym w tym czasie przez 30 minut utrzymuje się temperaturę co najmniej 70 °C wewnątrz mięsa;

 

 • fermentacja naturalna i dojrzewanie, nie krótsze niż 9 miesięcy - w przypadku mięsa bez kości, w wyniku których osiągnięto: wartość Aw nie wyższą niż 0,93 lub wartość pH nie wyższą niż 6,0;

 

 • obróbka obejmująca fermentację naturalną i dojrzewanie co najmniej przez 190 dni dla szynek i 140 dni dla polędwic.

1) Proces obróbki odbywa się w warunkach wykluczających zanieczyszczenie tym mięsem z kością produktów pozyskanych od zwierząt lub ze zwierząt, spełniających wymagania weterynaryjne określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2) Współczynnik sterylizacji Fo określa skuteczność niszczenia form wegetatywnych i zarodników bakterii; Fo wartość co najmniej 3,00 oznacza, że najzimniejsze miejsce produktu zostało ogrzane w stopniu zapewniającym skuteczność, jaką uzyskuje się przez ogrzewanie w temperaturze 121 °C (250 °F) w czasie 3 minut szybkiego ogrzania i natychmiastowego schłodzenia.


źródło: Inspekcja Weterynaryjna, foto:etrzoda.pl