Pomoc

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ETRZODA.PL I APLIKACJI MOBILNEJ

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
V. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
VI. Obowiązki Użytkownika
VII. Płatności
VIII. Własność intelektualna
IX. Odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora
X. Postępowanie reklamacyjne
XI. Utrata prawa do odstąpienia od umowy
XII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
XIII. Pliki „Cookies”
XIV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://www.etrzoda.pl/, udostępniony jest Użytkownikom przez Firmę Usługową "ZOOPOSTĘP" Mirosław Wantuła 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzybowa 38/2, NIP: 7491193873.
2. Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), reguluje zasady korzystania z Serwisu internetowego i aplikacji mobilnej.
3. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy i aplikacje mobilną,
b) zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy i aplikacje mobilną,
c) obowiązki Użytkownika,
d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) narzędzia produkcyjne udostępnione Użytkownikom w ramach Aplikacji,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego i aplikacji mobilnej do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego i aplikacji mobilnej, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
6. Regulamin w jednym dokumencie jest zawsze dostępny w aktualnej wersji na stronie internetowej http://www.etrzoda.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 824), ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. ADMINISTRATOR – administratorem serwisu i aplikacji mobilnej jest Firma Usługowa "ZOOPOSTĘP" Mirosław Wantuła  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Grzybowa 38 lok.2, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491193873.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej http://www.etrzoda.pl/ umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
4. REGULAMIN - niniejszy regulamin.
5. SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.etrzoda.pl/ umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Operatora, w tym z udostępnionej do korzystania Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
6. STRONY - Użytkownik oraz Operator.
7. RYNEK TRZODY - Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Operatora zawierająca ceny oraz notowania trzody chlewnej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
8. BAZA WIEDZY – baza specjalistycznych artykułów informacyjnych udostępniona Użytkownikom przez Operatora, podzielona na sekcje umożliwiające wyszukanie konkretnego zagadnienia interesującego Użytkownika. Baza może być podzielona na sekcje tematyczne (kategorie) takie jak np.: żywienie, rozród, prawodawstwo.
9. EDI - elektroniczna wymiana danych (z ang. Electronic Data Interchange) polegająca na wykonywaniu transferu biznesowych informacji transakcyjnych z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów.
10. APLIKACJA – udostępniany Użytkownikowi, drogą elektroniczną program komputerowy, dostępny w Serwisie internetowym i na urządzeniach mobilnych, wspierający w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia obsługę wskazanych procesów w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności .
11. APLIKACJA MOBILNA - aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety)
12. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.
13. OPERATOR (USŁUGODAWCA) - Firma Usługowa 'ZOOPOSTĘP" Mirosław Wantuła z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Grzybowa 38 lok.2, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491193873.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i aplikacji mobilnej.
15. ABONAMENT – płatność należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, która jest płatna zgodnie z Regulaminem. Abonament jest naliczany w zależności od wyboru rodzaju Subskrypcji.
16. SUBSKRYPCJA - oświadczenie woli Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzania Konta w Serwisie oraz korzystania z Aplikacji, a także korzystania z Bazy Wiedzy. Złożenie Subskrypcji następuje poprzez stworzenie Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu działającej pod adresem http://www.etrzoda.pl/ oraz wybór rodzaju Subskrypcji udostępnionej przez Operatora i jej opłacenie.
17. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Operatora, dotyczących informacji związanych z Serwisem.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnianie, poprzez sieć Internet, Aplikacji do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
1.2. udostępnienie informacji zawartych w Bazie Wiedzy,
1.3. udostępnianie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji,
1.4. udostępnienie informacji za pośrednictwem bezpłatnych aktualności, kalendarza wydarzeń oraz Rynku Trzody,
1.5. udostępnianie informacji w formie Newsletter’a.
2. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”),
2.1. Analizy stada podstawowego.
2.2. Interaktywna diagnoza choroby.
3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Operator ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące usług Operatora oraz treści reklamowe dotyczące towarów lub usług innych podmiotów niż Operator. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w niej materiałów.
5. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w tym Aplikacji w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.
6. Operator będzie informował Użytkowników o zmianach, o których mowa w ustępie 5 niniejszego rozdziału w zakładce „AKTUALNOŚCI” i w formie Newsletter’a.
7. Korzystanie przez Użytkownika z udostępnionej w ramach Serwisu Aplikacji jest związane odpowiednio z tworzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika, oraz umożliwieniem wymiany danych w formacie EDI pomiędzy Stronami.
8. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
9. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
9.1. przeglądać strony Serwisu
9.2. wprowadzać i zapisywać dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji
10. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie oraz Aplikacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i zawartych w nim aplikacji:
1.1. Komputer z dostępem do Internetu.
1.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
1.3. Przeglądarka internetowa.(Google Chrome, Mozilla Firefox –wesja 7,0 i nowsza, Opera-wersja 11,0 i nowsza, Safari – wersja 5,0 i nowsza lub Internet Explorer –wersja 9,0 i nowsza.
1.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
1.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 1024x768 lub wyższa.
1.6 W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie urządzeń mobilnych (telefony, tablety) z systemem operacyjnym Android – wersja 4 lub wyższa
2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu opisanych w rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1, pkt. 1.2 oraz pkt. 1.3, Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza Rejestracji na stronie internetowej pod adresem http://www.etrzoda.pl/. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane.
2.1. imię i nazwisko,
2.2. adres poczty elektronicznej, z którego korzystać będzie w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach Serwisu,
3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu się i wykupieniu abonamentu na stronie internetowej www.etrzoda.pl, a następnie jej pobraniu na urządzenie mobilne za pośrednictwem Sklepu Play po wpisaniu nazwy "etrzoda" lub "etrzoda.pl" – (pobranie jest nieodpłatne) i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym.
4. Użytkownik w chwili zakładania Konta za pomocą Formularza Rejestracji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
5. Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta, są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji i rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu oraz ich rozliczenia.
6. Podawane przez Użytkownika dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.
7. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie lub informacja itp. wysłana przez Operatora do Użytkownika na dotychczasowe podane dane kontaktowe, w tym adresy elektroniczne uważać się będzie za skutecznie doręczone.
8. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora, pod rygorem nieważności.

V. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter odpłatny oraz nieodpłatny.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1, pkt. 1.2, pkt. 1.3 oraz ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.2 Regulaminu przez Operatora jest odpłatne.
2.1. Możliwość dostępu i korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną jest odpłatna, z tym zastrzeżeniem, że Operator może udostępnić Użytkownikowi prawo do skorzystania z tzw. okresu próbnego, tj. dostępu do Serwisu i Aplikacji oraz możliwości korzystania z udostępnionych w jego ramach usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności opłacenia Abonamentu. Po zakończeniu okresu próbnego Użytkownik, aby mógł dalej korzystać z Serwisu (części płatnej) zobowiązany jest do uiszczenia Abonamentu za korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Możliwość skorzystania z okresu próbnego przez Użytkownika oraz czas trwania okresu próbnego jest każdorazowo ustalany przez Operatora.
2.2. Podstawą świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Operatora w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zapłata przez Użytkownika Abonamentu.
2.3. Abonament za korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest uzależniony od rodzaju wybranej przez Użytkownika Subskrypcji.
3. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 pkt. 1.4 oraz pkt. 1.5. Regulaminu przez Operatora jest nieodpłatne.
4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
4.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz korzystaniu z Aplikacji zawierana jest na czas oznaczony i jest uzależniona o wyboru przez Użytkownika rodzaju Subskrypcji.
4.2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na udostępnieniu informacji w formie aktualności, kalendarza wydarzeń oraz Rynku Trzody zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z wymienionych Usług Elektronicznych przez Użytkownika.
4.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji polegające w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu w bazie danych Aplikacji określonych danych lub jakichkolwiek innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich danych, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie lub Aplikacji. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.
6. Użytkownik korzystający z Serwisu oraz Aplikacji wyraża zgodę za elektroniczną wymianę danych (EDI).

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.
2. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Operatorowi informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
3. Użytkownik korzystający z Serwisu oraz Aplikacji jest zobowiązany do podawania rzetelnych oraz prawdziwych informacji.
4. Korzystając z Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
5. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. PŁATNOŚCI
1. Użytkownik uiszczając odpowiedni Abonament, uzyskuje czasowy dostęp do Serwisu i aplikacji.
2. Zakres dostępu do Serwisu i aplikacji jest uzależniony od rodzaju wybranej Subskrypcji.
3. Okres korzystania z Serwisu i aplikacji zależy od wybranej przez Użytkownika Subskrypcji.
4. Wysokość Abonamentu za korzystanie z Serwisu jest uzależniona od wyboru przez Użytkownika okresu korzystania z Serwisu oraz zakresu korzystania z Serwisu oraz Aplikacji.
5. Płatność Abonamentu może nastąpić przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Operatora lub za pośrednictwem serwisu DotPay.pl
5.1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Użytkownik jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Subskrypcji. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Operatora. Dostęp do Serwisu oraz Aplikacji nastąpi w chwili zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Operatora. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Subskrypcji.
5.2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl, Abonament płatny będzie za pośrednictwem serwisu DotPay.pl. Serwis DotPay.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji zostanie udostępnione bezpośrednio po opłaceniu Abonamentu.
6. Usługodawca, wystawi w terminie ustawowym fakturę VAT każdemu Użytkownikowi, który jest zarazem przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i wyłącznie temu Użytkownikowi, który zgłosił taką prośbę na formularzu transakcyjnym.
7. Zawarta pomiędzy Stronami umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT dostarczoną w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U z 2010 r. nr 249, poz. 1661). W związku z powyższym konieczna jest zgoda Użytkownika na taki sposób przesyłania faktur. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacjami oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Operatora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA
1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń:
2.1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji,
2.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z nienależytym wykorzystywaniem Aplikacji jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Operator nie udzielają gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń związanych z dokładnością lub kompletnością jakichkolwiek treści oraz informacji udostępnionych Użytkownikom za pomocą Serwisu oraz Aplikacji, które mają wyłącznie charakter pomocniczy w związku z prowadzoną działalnością.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi lub niewłaściwej interpretacji treści zawartych w Serwisie przez Użytkownika.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz działaniem Aplikacji, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@etrzoda.pl
2. Reklamacja związana ze świadczeniem Usług Elektronicznych może dotyczyć wyłącznie funkcjonalności oraz kwestii technicznych Serwisu oraz Aplikacji.
3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI.

UTRATA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Użytkownik bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia polegającym na kliknięciu w przycisk „ Zatwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” musi zaznaczyć checkbox z napisem „AKCEPTUJĘ REGULAMIN ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA POLEGAJĄCEGO NA DOSTARCZENIU TREŚCI CYFROWYCH, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE NA TRWAŁYM NOŚNIKU I UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ”.
2. Użytkownik, który nie zaznaczył checkboxu o którym mowa w ust. 1 nie będzie mógł zakupić abonamentu – przycisk „Zatwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” będzie nieaktywny.
3. Po dokonaniu zamówienia na adres mailowy Użytkownika zostanie przesłana wiadomość zawierająca:
3.1 dane dotyczące zamówienia ( numer zamówienia, rodzaj zamówionych usług, kwoty za poszczególne usługi, łączna kwota do zapłaty, numer rachunku bankowego)
3.2 informacja o wyrażonej zgodzie na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na trwałym nośniku i utracie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
3.3 treść regulaminu zawarta w pliku PDF.

XII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
1.2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, wszelkie Abonamenty nie podlegają zwrotowi.
1.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@etrzoda.pl
1.4. Operator może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
1.4.1. narusza Regulamin,
1.4.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
1.4.3. działa na szkodę Operatora lub
1.4.4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
1.4.5. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie i za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
1.4.6. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
1.5. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w pkt. 1.4. niniejszego rozdziału.
1.6. Operator może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
1.7. Oświadczenie woli Operatora dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Użytkownika lub adres elektroniczny Użytkownika podany w danych kontaktowych. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rozpoczyna swój bieg począwszy od Dnia Doręczenia oświadczenia woli Operatora o wypowiedzeniu Umowy.
1.8. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
1.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy tylko wtedy, gdy wywiąże się on ze wszystkich swoich należnych Abonamentów względem Serwisu za korzystanie z jego zasobów oraz zasobów Aplikacji.
1.10. Z chwilą wygaśnięcia Abonamentu, dane oraz informacje wprowadzone do systemu Serwisu oraz Aplikacji są przechowywane przez Operatora przez okres sześciu (6) miesięcy.
1.11. Po upływie okresu opisanego w pkt. 1.10 dane oraz informacje wprowadzone przez Użytkownika do systemy Serwisu oraz Aplikacji podlegają automatycznemu usunięciu przez Operatora.
2. Operator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XIII. PLIKI „COOKIES”
1. Serwis Operatora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Operatora. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji, w szczególności te wymagające autoryzacji.
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora udostępnienia loginu i hasła przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta dla danego Użytkownika.
5. Serwis oraz Aplikacja są współfinansowane ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.