Pomoc

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
V. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Firma Usługowa "ZOOPOSTĘP" Mirosław Wantuła z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle przy ulicy Grzybowa 38 lok.2, 47-206 Kędzierzyn-Koźlu, NIP: 7491193873, adres poczty elektronicznej: biuro@etrzoda.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Operatorem.
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkownika w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Operatorem i Użytkownikiem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji.
1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
1.3. korzystanie z usługi Newslettera. W ramach niniejszej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Serwis, okresowo i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Adres e-mail Użytkownika jest niezbędny do wysłania Newslettera.
2. W przypadku Użytkowników którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów DotPay.pl, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkowników jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Użytkownika płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Serwisie jest DotPay.pl.
2.1. Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj),
c) Numer NIP,
d) Adres e-mail,
4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
4.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
4.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4.3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem Serwisu.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. 2.1). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USWANIA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Administratora, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich całkowitego usunięcia.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@etrzoda.pl lub umożliwiono Użytkownikowi bezpośredni dostęp do swoich danych po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Serwisu www.etrzoda.pl w zakładce "Twoje dane".

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Operator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.
b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
c) Dostęp do Profilu Użytkownika (Konta) jedynie po podaniu indywidualnego loginu oraz hasła utworzonego przez Użytkownika.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.