Pomoc

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2014 roku

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2014 roku

2015-01-27

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11240,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,2%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia prosiąt o 2,7% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,6% w tym loch (o 1,2%). Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 6,8%), a także warchlaków (o 2,0%).

Tabl. 1 Pogłowie świń

Stan w dniu 1 grudnia 2014 r.


Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk (o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%.

 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2014 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 25,0%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,0%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –38,4%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,6%,
w tym:
– lochy na chów razem – 8,4%,
– w tym lochy prośne – 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w końcu listopada 2013 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,3 p. proc.), warchlaków (o 0,1 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,7 p. proc.).

Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia 2014 r. import ten wyniósł 5012,1 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. o 7,1%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 43 kg.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 m-cy 2014 r. wynosiła 65,52 zł/1 dt i była o 12,1% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2013 r. W grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali w skupie 64,77 zł, tj. o 9,4% mniej niż w grudniu 2013 r.

Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2014 r. wynosiła 73,93 zł za 1 dt i była niższa (o 10,3%) od średniej ceny notowanej za 12 m–cy 2013 r., a w grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 65,66 zł, tj. o 15,3% mniej niż w grudniu roku poprzedniego.

W 2014 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,4 - 7,3 (w grudniu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2007 - 2014

Źródło: GUS