Pomoc

Wzrost pogłowia świń w Polsce

Wzrost pogłowia świń w Polsce

2014-10-02

POGŁOWIE ŚWIŃ WEDŁUG  STANU W CZERWCU 2014 ROKU

Według wstępnych danych GUS pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2014 r. wynosiło 11 724,1 tys. sztuk i było o 5,0% większe niż przed rokiem. Wzrosła w skali roku liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj. prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów.


W stosunku do lipca roku ubiegłego w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem:
- zmniejszył się udział prosiąt, warchlaków o wadze od 20 do 50 kg i trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym macior,
-wzrósł udział trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczników).

W czerwcu 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11724,1 tys. sztuk i było o 561,6 tys. sztuk (o 5,0%) wyższe od stanu notowanego w końcu lipca 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń na początku marca 2014 r. – wyższe o 538,1 tys. sztuk, tj. o 4,8%.

Stado loch na chów zwiększyło się, w porównaniu z lipcem 2013 r., o 11,2 tys. sztuk (o 1,1%) do poziomu 1008,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 21,2 tys. sztuk (o 3,2%) do 689,4 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu marca 2014 r. liczba loch na chów wzrosła o 7,7 tys. sztuk (0 ,8%), w tym liczba loch prośnych wzrosła o 19,9 tys. sztuk, tj. o 3,0%.

W sektorze prywatnym, w czerwcu 2014 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11657,9 tys. sztuk i wzrosło w ciągu roku o 565,0 tys. sztuk (o 5,1%), a w porównaniu ze stanem z końca marca 2014 r. zwiększyło się o 538,7 tys. sztuk, tj. o 4,8%.

W gospodarstwach indywidualnych było 9410,5 tys. sztuk świń, tj. 80,3% krajowego pogłowia trzody chlewnej.
Roczny wzrost liczebności stada świń w tej grupie gospodarstw wyniósł 446,4 tys. sztuk (5,0%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od marca 2014 r., odnotowano wzrost pogłowia o 467,0 tys. sztuk, tj. o 5,2%.

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 3,4 tys. sztuk (o 4,8%), a w porównaniu ze stanem w marcu br. - spadło o 0,6 tys. sztuk (o 1,0%) do poziomu 66,2 tys. sztuk.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, odnotowaną w lipcu 2013 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 0,4 p.proc.), warchlaków (o 0,2 p.proc.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,3 p.proc.), natomiast wzrósł udział tuczników (o 0,9 p.proc.).

Stan pogłowia trzody chlewnej w czerwcu 2014 r. wskazuje na utrzymanie się trendu wzrostowego w chowie świń. W końcu marca 2014 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wykazało wzrost w skali roku o 2,3%, w tym zmniejszenie stada loch na chów o 0,6%.
W czerwcu 2014 r. roczny wzrost pogłowia świń wyniósł 5,0%, a liczebność pogłowia macior wzrosła o 1,1%.

Aktualna sytuacja w chowie trzody chlewnej na rzeź jest konsekwencją utrzymania się dużego importu świń o masie do 50 kg, który do czerwca br. kształtował się na poziomie 2027,6 tys. szt. i był wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 20%.

Nadal utrzymują się niekorzystne uwarunkowania produkcyjno-rynkowe dla tego kierunku produkcji. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. przeciętne ceny żywca wieprzowego w skupie obniżyły się, a na targowiskach spadły do wielkości 4,94 zł za kg. W tym czasie rejestrowano spadek cen zbóż podstawowych, co nadal utrzymywało opłacalność produkcji żywca rzeźnego na niskim poziomie.

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. przeciętne ceny 1 kg żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,96 zł i były niższe o 5,9 % od notowanych w analogicznym okresie 2013 r., a w obrotach targowiskowych kształtowały się na poziomie 4,94 zł, tj. niższym o 5,4% w porównaniu do przedziału czasowego styczeń – czerwiec roku 2013.
W czerwcu 2014 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 5,31 zł, tj. o 4,3% mniej niż w czerwcu 2013 r. W obrotach targowiskowych za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w czerwcu br. 5,05 zł, tj. o 1,4 % mniej niż w czerwcu przed rokiem,.

Przeciętne ceny skupu zbóż podstawowych w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. wynosiły 72,92 zł za 1 dt i były o 20,5% niższe od notowanych w analogicznym okresie 2013 r.
W czerwcu 2014 r. ceny zbóż w skupie znacząco spadły i były o 14,7 % niższe od cen z czerwca 2013 r.
W obrotach targowiskowych ceny zbóż podstawowych w okresie 6 miesięcy br. kształtowały się na poziomie 78,66 zł/1 dt i spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. o 9,9 % Targowiskowe ceny zbóż w czerwcu br. były o 9,3 % niższe od notowanych w czerwcu przed rokiem.
Taki poziom cen poprawiał wprawdzie relacje ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny 1 kg zbóż (żyta lub jęczmienia), ale nadal wskaźnik ten utrzymywał się poniżej progu opłacalności produkcji żywca wieprzowego. W czerwcu 2014r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 8,0 kg żyta według cen targowiskowych wobec 7,4 kg w czerwcu 2013 r. (opłacalna relacja cen żywca wieprzowego do cen żyta to ok. 10-11 kg).

W okresie 6 miesięcy 2014 r. przeciętna cena 1 prosięcia na chów wynosiła 168 zł i była podobna do rejestrowanej w analogicznym okresie 2013 r.
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2014 r. w porównaniu z danymi z końca lipca 2013 r. wzrosło w 14 województwach.

Największy wzrost o ponad 8% odnotowano w województwach podkarpackim (o 9,8%), łódzkim (o 8,9%) i lubelskim (o 8,3%). Spadek pogłowia świń zarejestrowano w województwach małopolskim (o 10,2%) i dolnośląskim (o 3,6).


Źródło: GUS Foto: etrzoda.pl