Pomoc

POLSKA – UTRZYMUJE SIĘ SPADEK POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ

POLSKA – UTRZYMUJE SIĘ SPADEK POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ

2014-02-24

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ze stycznia br., pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec listopada 2013 r. liczyło 10 994,4 tys. szt. i w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. było niższe o 1,2%.

W stosunku do lipca ub. r. liczebność stada spadła o 1,5%. Zmniejszyła się liczebność większości grup hodowlanych, a najbardziej zmalało stado trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (-5,7%), w tym loch prośnych (-5,8%).

Odnotowano natomiast wzrost pogłowia świń na ubój o wadze 50 kg i więcej, czyli tuczników (+1,5%). W strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt, warchlaków oraz świń na chów o wadze ponad 50 kg (w tym macior), wzrósł natomiast udział tuczników. Stan pogłowia odnotowany w listopadzie odzwierciedla utrzymywanie się trendu spadkowego w chowie świń w Polsce, jednak skala redukcji nieco zmalała. W marcu i lipcu 2013 r. spadki wielkości populacji świń w skali roku były wyższe i wynosiły odpowiednio 4,8% i 3,6%.

Pomimo zmniejszenia dynamiki spadku pogłowia ogółem, zmiany w jego strukturze nie wskazują na odbudowę stada w niedalekiej przyszłości ze względu na pogłębienie redukcji pogłowia loch. Sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce jest konsekwencją utrzymywania się od dłuższego czasu niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, co było spowodowane m.in. wysokimi cenami pasz. W 2013 r. opłacalność chowu świń nieco poprawiła się ze względu na spadek cen zbóż – relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta wzrosła w z 6,5 w styczniu do 7,8 w grudniu. Był to jednak nadal bardzo niski wskaźnik, przy poziomie 10-11 przyjętym jako próg opłacalności tuczu.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w 2013 r. spadła o 13,4% w skali roku do 74,52 zł/dt, a na targowiskach zboża w tym czasie potaniały o 2,3% do 82,45 zł/dt. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w 2013 r. wyniosła 5,49 zł/kg i była o 0,4% niższa od ceny z 2012 r. Ceny żywca na targowiskach wyniosły 5,36 zł/kg i były o 0,1% wyższe niż przed rokiem. Spadek pogłowia prosiąt nie wpłynął na wzrost ich cen w obrotach targowiskowych, co świadczy o niskim zainteresowaniu rolników rozwojem produkcji żywca. W 2013 r. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 170 zł i była o 2,3% niższa niż w 2012 r.

Niska krajowa produkcja prosiąt została zrekompensowana zwiększonym importem – w ubiegłym roku sprowadzono do Polski ponad 3,3 mln szt. warchlaków, prawie o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. GUS z dn. 30.01.14