Pomoc

Znamy już zasady wsparcia na rozwój produkcji prosiąt

Znamy już zasady wsparcia na rozwój produkcji prosiąt

2014-04-16

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został dziś przyjęty przez Radę Ministrów.
W kolejnym etapie Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (KE) w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić Program.


Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.


Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.
Na realizację Programu w latach 2014-2020 przeznaczono, łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych PROW 2014–2020. Zgłoszone w trakcie konsultacji postulaty i opinie, umożliwiły zaprojektowanie rozwiązań, które w okresie realizacji Programu zapewnią skuteczne wsparcie rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce.


Źródło: MRiRW, foto: etrzoda.pl


Część Projektu PROW 2014-2020 dotycząca pomocy na rozwój produkcji prosiąt.


7.5.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
(Modernizacja gospodarstw rolnych)

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki
(ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.


Przez prowadzenie działalności w celach zarobkowych rozumie się prowadzenie działalności,
której podstawowym celem jest osiągnięcie dochodu. Prowadzenie działalności w celach
naukowo-badawczych nie stanowi prowadzenia działalności w celach zarobkowych.
W ramach tego poddziałania będą realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą
przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.
Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa.
Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.


Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.


Poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie może dotyczyć:
• poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
• poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
• zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
• redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie,


Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
W tym poddziałaniu będą również realizowane inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane przez co najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników, w nich realizowane i przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników tych gospodarstw np. budowa wspólnej przechowalni, silosu albo zakup wspólnej maszyny do prac polowych.
Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić element operacji.


Celem poddziałania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

• rozwój produkcji prosiąt,
• rozwój produkcji mleka krowiego,
• rozwój produkcji bydła mięsnego,
• operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększeniem wartości dodanej produktu.


Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane w ramach powyższych obszarów.
Każda z przyjętych do finansowania operacji będzie musiała przyczyniać się do realizacji celu
szczegółowego 2A i ewentualnie dodatkowo do co najmniej jednego z następujących: celu
szczegółowego 2B lub jednego z celów szczegółowych priorytetu 5, o których mowa w rozporządzeniu EFRROW, z wyłączeniem celu szczegółowego 5E.
Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Powiązania z innymi aktami prawnymi Przepisy, z których wynika, iż istnieje możliwość podwójnego finansowania operacji kwalifikującej się do wsparcia w ramach tego poddziałania (m.in. kredyty preferencyjne, ulga inwestycyjna).
Przepisy dotyczące definicji młodego rolnika z poddziałania „Premie dla młodych rolników”.


Koszty kwalifikowalne


Koszty kwalifikowalne obejmują:


koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
• koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami
budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
• koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów,
licencji, praw autorskich, znaków towarowych.


Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.


Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.


Nie przewiduje się dofinansowania prostych inwestycji odtworzeniowych.
Koszty kwalifikowalne zostaną uszczegółowione na poziomie przepisów krajowych.


Beneficjenci


Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.


Warunki kwalifikowalności


Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight).
O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą. Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.


W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.


O pomoc może ubiegać się rolnik:


• posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem" i
• kierujący tym gospodarstwem.


Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 6 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro. Od powyższej zasady przewiduje się wyjątek dla inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego. W przypadku takich inwestycji pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku 113 realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 250 tys. euro.

Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 6 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.


Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego poddziałania.


W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:


• w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
• suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.
Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż wskazane powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni.
Podział gospodarstwa lub produkcji, który będzie miał związek z dążeniem do obejścia ww.
warunków, zostanie potraktowany jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.


W przypadku beneficjenta, który posiada więcej niż jedno gospodarstwo, warunki kwalifikowalności takie jak: wielkość ekonomiczna, liczba krów oraz wymagana maksymalna
powierzchnia są ustalone przez sumowanie wielkości ekonomicznej, krów i powierzchni gospodarstw.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.


W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 20072013 zakupili: ciągniki, kombajny, kosiarki, siewniki, agregaty uprawowe, pługi, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 20072013 (np. kolejnego rozrzutnika.
Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do tej inwestycji.


Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru 


Przewiduje się, w szczególności, preferencje w przyznawaniu pomocy dla operacji:
 dotyczących budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, lub magazynów paszowych,  wpływających na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczących produkcji ekologicznej,  realizowanych w gospodarstwach, w których produkcja jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem,  wpływających na cele przekrojowe, w tym:
• poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
• poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
• zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
• redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.
Przewiduje się możliwość wprowadzenia kryteriów wyboru preferujących wielkość gospodarstwa lub wielkość produkcji w gospodarstwie.
Przewiduje się możliwość przeprowadzania naborów wojewódzkich, z kryteriami uzupełnionymi o kryteria zgodne z potrzebami zdefiniowanymi w danym województwie.


Kwoty i wielkość wsparcia


• do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
• do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 20142020, nie może przekroczyć:


• 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
• 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.


Powyższe limity nie łączą się.


Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.


Jeżeli beneficjent ubiega się o pomoc albo przyznano mu pomoc w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wyżej wymienione limity pomniejsza się o wysokość premii.
Beneficjent może realizować operacje indywidualnie i zbiorowo z tym, że limit na drugą operację jest zawsze pomniejszony o kwotę pomocy udzielonej na pierwszą operację, niezależnie od tego, która operacja została zrealizowana jako pierwsza.