Pomoc

O portalu

      

           Etrzoda.pl to pierwszy w Polsce portal internetowy wspomagający kompleksowo producentów trzody chlewnej, poprzez zawarte w nim informacje, porady, zalecenia (Baza Wiedzy), aplikacje ułatwiające zarządzanie stadem podstawowym, oraz moduły umożliwiające obliczanie parametrów produkcyjnych i ekonomicznych.

Etrzoda.pl to e-asystent - doradca, dostępny 24h/dobę i 365 dni w roku, na portalu internetowym oraz na urządzeniach mobilnych (telefonach i tabletach z systemem operacyjnym ANDROID)

W przyjętych założeniach użytkownikami portalu oprócz hodowców i producentów trzody chlewnej powinni być doradcy (firm paszowych, genetycznych itp.), lekarze weterynarii, studenci i uczniowie szkół rolniczych mogący pogłębić swą wiedzę o zawarte w nim informacje, wykorzystać aplikacje do śledzenia uzyskiwanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, czy też przeprowadzać symulacje dotyczące wpływu poszczególnych parametrów produkcyjnych na inne parametry produkcyjne i ekonomiczne.

Wszystkie aplikacje i moduły w nich zawarte dostępne są na stronach portalu i działają w chmurze. Użytkownik nie musi ich instalować na swoim komputerze i nie musi przeprowadzać aktualizacji oprogramowani, gdyż zawsze korzystać będzie z wersji najbardziej aktualnej. Ze względu na fakt, iż aplikacje działają w chmurze dostęp do nich jest możliwy właściwie na całym świecie, a ograniczony jest jedynie dostępem do Internetu.
Przeglądanie wyników analiz i danych zawartych w aplikacjach użytkownik może udostępnić na przykład lekarzowi weterynarii sprawującemu opiekę nad jego zwierzętami lub doradcy czuwającemu nad prawidłowym żywieniem i utrzymaniem świń w jego stadzie, poprzez udostępnienie danych do logowania się do aplikacji z jego danymi.
Dane wprowadzane przez użytkowników są zabezpieczone na serwerach, a dostęp do nich mają jedynie oni sami i ewentualne osoby którym udostępniono do nich dostęp. Administrator portalu - pracownicy Spółki AMIWA nie mają dostępu do danych użytkowników i nie mogą ich w żaden sposób wykorzystywać.

E-asystent w części portalowej wyposażony jest w następujące aplikacje:

1. Analiza stada podstawowego

2. Analiza tuczu

3. Bilansowanie i optymalizacja mieszanek paszowych

4. Interaktywna diagnoza chorób


Na urządzeniach mobilnych dostępne są:


1. Analiza stada podstawowego

2. Interaktywna diagnoza chorób


Analiza stada podstawowego

Narzędzie, które na podstawie wprowadzonych danych dotyczących krycia-inseminacji, wyproszeń, odsadzeń, rodzaju i przyczyn wybrakowania loch ze stada oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne stada podstawowego.

Aplikacja umożliwia zakładanie karty lochy, uzupełnianie jej poprzez dodawanie zdarzeń dotyczących pokryć, wyproszeń, odsadzeń i wybrakowania loch. Użytkownik ma możliwość przeglądania kart loch wraz z zawartymi w nich danymi i statystyką zawierającą szereg parametrów charakteryzujących użytkowość rozpłodową danej lochy.

Wygenerowana analiza stada zawiera wyniki produkcyjne dotyczące całego stada za wybrany przez użytkownika okres. Po kliknięciu w nazwę wybranego parametru produkcyjnego użytkownik przekierowany zostaje do tej części Bazy Wiedzy w której dany parametr jest szczegółowo opisany, w jaki sposób jest wyliczany, jakie czynniki wpływają na jego wartość i jakie istnieją możliwości jego poprawy.

Moduł Analiza kosztów na podstawie wyników produkcyjnych osiągniętych w wybranym przez użytkownika okresie, przykładowych lub wprowadzonych danych dotyczących kosztów ( ceny pasz, kosztów weterynaryjnych, opłaty pracy i innych) pozwala ocenić opłacalność tej produkcji. Przez aplikację zostaje wyliczony zysk/strata na 1 wyprodukowane prosię, na 1 lochę i na całe stado w roku. Użytkownik ma możliwość zaobserwowania jak zmienią się wyniki produkcyjne, koszty i zysk/strata jeśli zmianie ulegnie jeden z parametrów produkcyjnych. Na przykład kliknie w okienko w kolumnie symulacja z wartością dotyczącą śmiertelności prosiąt, pojawia się symulacja wskazująca jak zmienią się parametry produkcyjne, zysk/strata spowodowane poprawą lub pogorszeniem tego parametru o 1 lub 2 procent.
Po zmianie wartości parametru w kolumnie symulacja program przeliczy wyniki produkcyjne, koszt, zysk/stratę, pokazując jednocześnie różnicę jaką uzyska się w stosunku do wartości parametrów jakie uzyskano w danym okresie we własnym stadzie. Na podstawie symulacji można stwierdzić przy jakich parametrach produkcyjnych i kosztach produkcja będzie przynosiła zyski, a przy jakich straty.

Aplikacja zawiera pomocny producentowi system powiadomień, który przypomni, podpowie, jakie czynności należy wykonać i jakie zdarzenia będą miały miejsce w najbliższym okresie. Moduł ten umożliwia użytkownikowi uzyskanie listy loch które w danym okresie poddane mają być określonym czynnościom. Do czynności tych należą miedzy innymi kontrola powtórek 21 dni od pokrycia, przeprowadzenie badania potwierdzającego ciążę, szczepień czy też terminu wprowadzenia ich na porodówkę. Użytkownik sam definiuje jakie powiadomienia mu są potrzebne, aby usprawnić pracę w swoim stadzie. Takie listy można wydrukować dla dowolnego okresu np. tygodnia czy miesiąca.

Użytkownicy którzy wykupili abonament Mobilnej Analiz Stada Podstawowego informowani będą o tych powiadomieniach na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety z systemem Android 4.0 lub nowszym), będą również mogli przeglądać listy powiadomień bezpośrednio w budynku inwentarskim z możliwością zaznaczania u których loch czynności zaplanowane na dany dzień były już wykonane.

W aplikacji dostępny jest moduł pozwalający analizowanie przyczyn brakowania loch w stadzie, strukturę stada loch na wybrany przez użytkownika dzień z podziałem na lochy znajdujące się w różnych okresach cyku reprodukcyjnego i wiek stada.

Wykorzystanie w codziennej pracy aplikacji Analiza stada podstawowego zwiększa efektywność zarządzania stadem, co przekłada się na poprawę wyników produkcyjnych
i ekonomicznych.

Analiza tuczu

Aplikacja ta na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych (np. masa i wartość zakupionych warchlaków, ilość i wartość zużytych pasz, kosztów weterynaryjnych, zużytej energii, wody, kosztów opłaty pracy i innych) oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w tuczu (np. przyrosty dobowe, zużycie paszy na kg przyrostu, zysk/strata na 1 tucznika, zysk/strata na rzucie itp.).

Użytkownik ma możliwość analizowania parametrów produkcyjnych i ekonomicznych jakie uzyskał w tuczu otwartym (tucz kolejnej grupy odbywa się po sprzedaży wszystkich tuczników z grupy poprzedniej) lub tuczu ciągłym (w sektorze tuczu przebywają grupy tuczników o różnej masie ciała i różnym wieku, a wprowadzenie nowych warchlaków następuje jeszcze przed sprzedażą wszystkich tuczników zakupionych wcześniej).

Aplikacja powiązana jest z "Bazą Wiedzy", gdzie użytkownik znajdzie informacje i porady dotyczące poprawy parametrów produkcyjnych i ekonomicznych dotyczących tuczu.

Moduł Kalkulator tuczu pozwala użytkownikowi na podstawie uzyskanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, przeprowadzenie symulacji wyników produkcyjnych i ekonomicznych zmieniając poszczególne wartości tych parametrów. (np: zużycia mieszanki na kg przyrostu, cen zakupu warchlaków, cen sprzedaży tuczników, cen pasz stosowanych w tuczu). Pozwala również przeanalizować czy w danych realiach cenowych i produkcyjnych bardziej opłaca się sprzedawać tuczniki o niższej czy o wyższej masie ciała.

Bilansowanie i optymalizacja mieszanek paszowych

Aplikacja umożliwia użytkownikowi stworzenie receptur mieszanek paszowych dla wybranej przez siebie grupy wiekowej świń na podstawie zaleceń żywieniowych zawartych w różnych normach żywienia świń (np: Norma Polska, Norma Duńska).

Aplikacja zawiera bazę materiałów paszowych wraz z zawartością składników pokarmowych w nich zawartych i normami dla poszczególnych grup technologicznych świń.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do systemu własnych lub zakupionych materiałów paszowych nie występujących w bazie.
Po wybraniu normy dla określonej grupy technologicznej i materiałów paszowych, które mają znaleźć się w mieszance, aplikacja optymalizuje udział poszczególnych materiałów paszowych, tak aby utworzona mieszanka paszowa pokrywała zalecane dla danej grupy świń poziom energii i składników odżywczych, a jednocześnie była jak najtańsza.

 

Interaktywna diagnoza chorób

Aplikacja składa się z trzech modułów- Diagnozy chorób, Choroby i Leki.

Diagnoza chorób polega na wybraniu z listy objawów chorobowych (np. biegunka, gorączka, kaszel, zmiany na skórze itd.) tych, które użytkownik zauważył u chorych świń. Algorytm aplikacji analizuje zaznaczone przez użytkownika objawy i wskazuje jednostki chorobowe, które charakteryzują się wybranymi objawami klinicznymi.

Moduł "Choroby" zawiera listę najczęściej występujących jednostek chorobowych u trzody chlewnej w Polsce. Po wybraniu przez użytkownika konkretnej jednostki chorobowej pokazuje się jej opis zawierający opis czynników etiologicznych, objawy kliniczne dla poszczególnych grup wiekowych świń, przyczyny/czynniki predysponujące występowaniu choroby, rozpoznanie, profilaktykę swoistą, leczenie i przeciwdziałanie.

Moduł "Leki" to baza chemioterapeutyków i innych preparatów stosowanych w terapii i profilaktyce u świń (ulotki i charakterystyki produktów leczniczych). Lista ułożona jest alfabetycznie według nazwy handlowej. Do wyszukiwania po innych słowach kluczowych na przykład substancjach czynnych w nich zawartych służy wyszukiwarka.

Baza wiedzy stanowi zbiór informacji, porad, zaleceń, publikacji i opracowań dotyczących szeroko rozumianej hodowli i produkcji trzody chlewnej. Baza wiedzy tworzona jest przez specjalistów (pracowników naukowych wyższych uczelni, instytutów i praktyków) zajmujących się żywieniem, rozrodem, utrzymaniem i leczeniem trzody chlewnej.

W Bazie Wiedzy kilkaset opracowań jest pogrupowanych w blokach tematycznych: żywienie i paszoznawstwo, rozród, behawior świń, zdrowie świń, zarządzanie produkcją, parametry produkcyjne, świniopedia, anatomia, prawo czy identyfikacja i rejestracja świń.
Dotarcie do konkretnych informacji w Bazie Wiedzy ułatwiają wyszukiwarki portalowe.

Dostęp do wyżej opisanych aplikacji i Bazy Wiedzy mają użytkownicy, którzy wykupili abonament (cennik i regulamin znajdują się na dole stron portalu). Użytkownicy sami konfigurują swój abonament wybierając z listy te narzędzia z których chcą korzystać.

Część bezpłatna portalu zawiera Aktualności, Kalendarz Wydarzeń i Rynek Trzody.

W Aktualnościach zawarte są aktualne informacje dotyczące szeroko rozumianej produkcji trzody chlewnej, nowościami i zmianami pojawiającymi się na portalu.

Kalendarz Wydarzeń zawiera listę wydarzeń dotyczących wystaw, targów czy konferencji dotyczących produkcji świń.

Rynek Trzody zawiera na bieżąco aktualizowane ceny skupu tuczników, ceny warchlaków, tusz wieprzowych na rynku krajowym i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Użytkownik może prześledzić dane historyczne dotyczące cen i ich trendy na podstawie wykresów okresowych.
Użytkownicy, którzy zapiszą się na Newslettera będą okresowo otrzymywać na swoją pocztę mailową informacje o aktualnościach, nowościach i zmianach na portalu, pojawiających się nowych opracowaniach w Bazie Wiedzy czy też notowania z rynku trzody chlewnej .

Rejestracja i logowanie niezbędne są do korzystania z płatnej części portalu (aplikacje i Baza Wiedzy). Użytkownicy chcący korzystać wyłącznie z części nieodpłatnej nie muszą się rejestrować i logować.

Twórcy portalu mają głęboką nadzieję, iż dostępne aplikacje i informacje zawarte w Bazie Wiedzy wykorzystane przez szerokie grono użytkowników przyczynią się do poprawy wyników produkcyjnych uzyskiwanych w chowie i hodowli świń, a to będzie miało przełożenie na poprawę opłacalności tej produkcji.